Stadgar

Stadgar för Gryphons


Stadgar
§1 Namn och säte


Föreningens

namn är Gryphons och föreningen har sitt säte i Nyköping/Oxelösund.

§2 Form & Ändamål


Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst

obunden. Föreningen är ideell och icke vinstdrivande.


Föreningens målsättning är att höja stämningen i

samband med ishockeylaget Gripen HC's hemmamatcher genom att arrangera TIFOn

och andra publikaktiviteter i samråd med ishockeyföreningen Gripen HC.

Föreningen ämnar att idel verka för god informationsspridning och även verka som

god ambassadör för Gripen HC och ishockeyn i Nyköping.
§3 Regler och Rutiner


Se separat bilaga.§4 Medlemskapet


Föreningen är öppen för alla oavsett ålder, förutsatt

att stadgarna godtas och att medlemsavgiften betalas.Alla medlemmar har

närvarorätt och yttranderätt på alla av föreningen kallade möten, medlemmar har

rösträtt på medlemsmöten och årsmöten. Föreningens medlemsavgift fastställs av

dess högsta beslutande organ, årsmötet. För medlemsavgiften beslutades summan


vid uppstart av föreningen att vara 50 Kr för vuxen  och 5 Kr för barn under 12 år


där målsman är medlem.

Medlem kan uteslutas ur föreningen om föreningens

syfte motarbetas eller att medlem på annat sätt agerar i strid mot föreningens

stadgar. Styrelsen beslutar om uteslutning och beslutet skall tas med

kvalificerad majoritet.


§5 Årsmötet


Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

Årsmötet ska hållas efter avslutad hockeysäsong och senast före midsommar, kallelse

skall delges föreningens medlemmar via hemsidan senast två veckor innan mötet.

Medlemmar äger rätt att ge förslag till ärenden som ska behandlas på mötet,

detta ska dock ske senast 10 dagar innan mötets genomförande.


1.    Val av mötesordförande och mötessekreterare

2.    Val av justeringspersoner, tillika rösträknare

3.    Fastställande av dagordning

4.    Fastställande av röstlängd

5.    Årsmötets behöriga utlysande

6.    Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning

7.    Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning

8.    Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

9.   Medlemsavgift

10.    Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

11.  Val av ordförande

12.  Val av kassör

13.  Val av övriga ledamöter

14.  Val av suppleanter

15.  Val av revisor

16.  Val av valberedning

17. Övriga frågor

18.  Mötet avslutasBeslut på årsmötet fattas med enkel majoritet.


§6 Extra årsmöte


Om revisorerna, styrelsen eller ⅓ av medlemmarna i

föreningen så kräver, skall extra årsmöte hållas. Kallelse skall skickas till

medlemmarna minst 2 veckor i förväg tillsammans med dagordning och

beslutsunderlag. Under det extra årsmötet får endast de frågor som föranlett

mötet behandlas.


§7 Beslutsformer


För föreningens möten gäller att endast närvarande

ledamöter och medlemmar har rösträtt. Besluten fattas med ja eller nej-rop. Vid begäran om votering används handuppräckning. Kan ej beslut nås har ordförande den avgörande rösten. För att få rösta på årsmötet krävs att medlem har uppnått en ålder av 15 år. Senast dagen för årsmötet.


§8 Firmatecknare och Styrelse


Firmatecknare är ordförande och kassör. Styrelsen

väljs på årsmötet och består av sju ledamöter inklusive ordförande, sekreterare

och kassör samt av två suppleanter. Ordförande väljs på två år, kassör på två

år (dock inte samma år som ordförande) och en ledamot på två år. Övriga ledamöter väljs på ett år, likväl

som suppleanter.


§9 Verksamhetsår


Föreningens verksamhetsår är kalenderår, 1 juli till

och med 30 juni.


§10 Stadgeändring


Ändring av dessa stadgar kräver beslut med

kvalificerad majoritet på två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara

ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst 2 månader förflyta.


§11 Upplösning


Upplösning av föreningen kräver beslut med

kvalificerad majoritet på två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara

ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst 2 månader förflyta.

Föreningens egendom överlåts till Gripen HC vid upplösning.